Uurregeling

De lessen worden gegeven gedurende de vijf werkdagen, behalve op woensdagnamiddag. Tijdens de voormiddag is er les van 8.30 uur tot 11.40 uur (uitgezonderd op woensdag, dan eindigen de lessen om 12.05 uur). Tijdens de namiddag is dit van 13.05 uur tot 15.25 uur. Indien mogelijk vragen wij ook om onze kleuters zoveel mogelijk op tijd naar school te laten komen.

 

Opvang

De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur ‘s morgens en vanaf 12.50 uur ‘s middags welkom op de speelplaats. Van dan af is er tevens toezicht voorzien. Stuur daarom uw kinderen niet te vroeg naar school, de kans bestaat erin dat ze op straat blijven rondhangen met alle gevolgen vandien. Wie vroeger dan 8.15 uur naar school komt is welkom vanaf 7.00 bij de buitenschoolse opvangdienst “De Woonboot”. De naschoolse opvang wordt eveneens door deze dienst verzekerd. Als u uw kind ’s morgens naar de vooropvang brengt, meldt u dan aan bij de begeleidster. De naschoolse opvang wordt eveneens door de Woonboot verzekerd tot 18.30 uur in huize Brys in de Eeckhoutdriesstraat 71.

 

Middag – overblijven

Voor de leerlingen die ‘s middags overblijven bestaan er volgende mogelijkheden:

* Lunchpakket meebrengen en drank aankopen op school. Voor deze drank (natuurlijk fruitsap, melk of chocomelk) betaalt u 7 euro voor een drankkaart van 10 beurten en 10 euro voor een soepkaart van 10 beurten.

* Lunchpakket en drank meebrengen.

Om het toezicht over de middag te kunnen organiseren, vragen we aan iedereen een vergoeding van 0,75 euro per dag (maandelijks af te rekenen).

 

Verlaten van de school

De leerlingen die niet overblijven of die niet naar de naschoolse opvang gaan worden door de leerkrachten een eind naar huis begeleid. Langs dit traject zijn de leerlingen door de schoolverzekering verzekerd. Er bestaan 3 mogelijkheden:

De rij naar de markt wordt begeleid tot aan de hoek Akkerstraat – Kamiel Wautersstraat

De rij naar de verkeerslichten wordt opgesplitst in 2 delen:
A. begeleiding tot hoek Akkerstraat – Pastoor Boelstraat
B. begeleiding tot hoek Akkerstraat – Kouterstraat

De rij langs de Scheldestraat wordt begeleid tot aan de hoek met de Boodtsstraat

Nota in verband met het fietsen:

Wij doen een oproep aan alle ouders om regelmatig de fietsen te willen controleren. Het is soms onverantwoord met welke fietsen sommige leerlingen naar school komen.

Om veiligheidsredenen is het verboden op de speelplaats te fietsen. Iedereen stapt aan de schoolpoort af.

Wie dicht bij de school woont, komt veiliger te voet naar school en laat de fiets best thuis.

 

Afwezigheden

Afwezigheden op school worden tijdig gemeld. Algemeen kunnen volgende richtlijnen gevolgd worden:

Bij gewoon schoolverlet wegens ziekte (maximum 3 dagen) is een door de ouders of voogd ondertekende verklaring voldoende. (maximum 4 maal per schooljaar)

In alle andere gevallen is een medisch attest vereist.

Is het echt nodig dat uw kind de school eens vroeger moet verlaten, verwittig dan eerst de directie vooraleer naar de klas te gaan.

 

Schoolverzekering

De leerlingen zijn voor wat betreft lichamelijke letsels verzekerd voor ongevallen die zich voordoen op school en op weg van en naar de school (normale weg die de leerling volgt). Er wordt wel gevraagd in geval van een ongeval de directie onmiddellijk te verwittigen en zo spoedig mogelijk een ongevalsformulier in te vullen. In verband met burgerlijke aansprakelijkheid adviseren we de ouders zeker aan om een familiale verzekering af te sluiten.

 

Zorgleerkracht

Leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning of extra uitdaging kunnen mee begeleid worden door de zorgleerkrachten op school.

 

L.O. en zwemmen

De turnlessen in onze school worden verzorgd door een eigen turnleerkracht. Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen speciale turnkledij die op school kan worden aangeschaft. Witte turnpantoffels kunnen door de ouders zelf aangekocht worden. Deze turnkledij wordt steeds bijgehouden in een turnzak die speciaal voor onze school werd ontworpen. Deze turnzak wordt aan iedere leerling gratis overhandigd bij inschrijving. Wel vragen we om deze turnzak met de meeste zorg te bewaren. Nieuwe turnzakken kunnen slechts overhandigd worden na betaling van kostprijs.
Prijs van de turnuitrusting:
Turntruitje (met embleem van de school): 10 euro
Turnbroekje (sterke kwaliteit): 10 euro
Turnzak: 4 euro

We raden u aan de turnuitrusting regelmatig, in niet al te heet water te wassen. Gelieve ook de naam van uw kind op het truitje, broekje, turnpantoffels en turnzak aan te brengen. De leerlingen gaan elke week zwemmen (uitgezonderd de leerlingen van de derde graad die om de veertien dagen gaan). Zij worden in groepen verdeeld volgens hun vorderingen. De zwemrekening wordt op het einde van elke maand betaald. 

 

Contact ouders – leerkrachten

In de loop van het schooljaar worden er contactavonden voorzien met de gelegenheid tot een individueel gesprek met de leerkracht. Het spreekt vanzelf dat de ouders ook buiten deze dagen welkom zijn. Wel wordt gevraagd voor of na de lesuren te komen, ten einde de normale gang in de klas niet te storen. Eventueel kan een gesprek met de leerkracht aangevraagd worden via de schoolagenda of via mail. Voor de kleuters is er een ouderavond met gelegenheid tot het spreken van de juf en wordt er ook een open-klas-dag gegeven.

 

Rapporten

Uw kind krijgt regelmatig een rapport mee naar huis. Volg aandachtig de resultaten van uw kind, moedig het aan, wijs het ook op eventuele tekorten, bespreek indien nodig sommige onvoldoenden met de leerkracht ter gelegenheid van een contact.

 

Medisch schooltoezicht

De schoolarts en de verpleegster doen 1 keer per jaar een gezondheidsonderzoek bij de kinderen.

 

Melk – snoep – traktaties

Op school wordt niet gesnoept! Op verjaardagen mogen traktaties meegebracht worden naar school, dit mag eventueel een (zelfgebakken) cake zijn. Geen chips of snoep of andere geschenkjes! Uw kind wordt op die dag op passende wijze in de klas gevierd. Er is wel mogelijkheid tot het drinken van chocomelk, A.A.-melk en yoghurt. Hiervoor wordt maandelijks de rekening meegegeven.

 

Tijdschriften

De leerlingen kunnen zich op school laten abonneren op de jeugdtijdschriften van de “Goede Pers” van Averbode. Deze lectuur is zeker sterk aan te bevelen, doch geheel vrijblijvend.
1 KO: Dopido
2 KO en 3 KO: Doremi
1 LO en 2 LO: Zonnekind
3 LO en 4 LO: Zonnestraal
5 LO en 6 LO: Zonneland
Aanvullende lectuur: Vlaamse filmpjes

 

Extra aanvulling: Parking

Onze parking aan de Scheldestraat is te klein om alle auto’s toe te laten. Om het veilig te houden voor de kinderen houden we de parking graag voor de mensen die een kleutertje komen ophalen.
We vragen om enkel in de vakken te parkeren en niet op de toegangsweg.
Als uw kind al in de lagere school zit, kan u makkelijk parkeren op de markt of aan de bibliotheek. U kan zelf wandelen tot aan de school of uw kind laten meekomen met één van de begeleide rijen.

 

LUIZENBELEID

VOORAF :

In de maand september krijgen alle leerlingen (gezinsoudsten) een brief mee. Daarin wordt opgeroepen tot regelmatige controle en worden behandelingsmethodes uitgelegd. (Natte-kammethode of behandeling met een hoofdluismiddel van de apotheker) De natte-kammethode wordt uitgelegd via foto’s. Er wordt aan de ouders gevraagd om de school op de hoogte te brengen indien hun kind luizen heeft. Bij elke nieuwe inschrijving wordt deze brief ook meegegeven.

BIJ MELDING VAN LUIZEN :
Alle klasgenoten krijgen een brief mee naar huis en/of een sticker in de agenda.

Maatregelen in de klas:
Overvolle kapstokken moeten vermeden worden (mutsen en sjaals in afzonderlijk plastiek zakje aan kapstok hangen, eventueel ook de jas zelf).

Geen verkleedpartijen, geen klasknuffels laten gebruiken (wassen), controle van de ganse klas door het kriebelteam.

Opmerking: een kind dat behandeld is voor luizen kan zeker naar school komen. Bij een kind dat nog niet behandeld is, worden de ouders gecontacteerd zodat ze de kans krijgen om de behandeling onmiddellijk te starten.

Indien binnen de 2 weken de problematiek aanhoudt, geven we nogmaals een brief mee.

Het kriebelteam volgt nu strenger op: we kijken na bij wie de problematiek blijft en nemen contact op met de ouders.

Indien het probleem niet opgelost geraakt, wordt het CLB op de hoogte gebracht. Zij ondernemen verdere stappen in overleg met de school.

 

WERKING NAAR DE KINDEREN TOE

Filmpje bekijken via klasse tv – de truc: luizen uitroeien, zo doe je het.
Via beeldbank.nl: trefwoord hoofdluis – luizen